ผลการประเมิน

google                       youtube                    พสว                           สพม.11

แบบประเมินผลการสร้างเว็บบล็อก

1.คำอธิบายรายวิชาและโครงสร้าง  อยู่ในระดับ ดีมาก

2.บทเรียน  อยู่ในระดับ  ดีมาก

3.บทเรียนใบงาน  อยู่ในระดับ  ดีมาก

4.วิทยากรน้อย  อยู่ในระดับ  ดีมาก

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s