ศัพท์ทัศนศิลป์

google                             youtube                            พสว                          สพม.11

ศัพท์ทัศนศิลป์

      คำอภิธานศัพท์ศิลป์

 ศิลปะ คือ  ผลงานสร้างสรรค์ของมนุษย์ในทุกด้าน  ทั้งการกระทำ  การพูด  การเขียน และเกิดผลในทางสร้างสรรค์ที่ดีงาม  เหมาะสมกับกาลเทศะ   มนุษย์ทุกคนมีความสามารถทางด้านศิลปะอยู่ในตัวเอง และต้องเกี่ยวข้องกับการนำศิลปะไปใช้กับชีวิตประจำวันตลอดเวลา

ธรรมชาติ คือ สิ่งที่เกิดมีและเป็นอยู่ตามธรรมดาของสิ่งนั้นๆ,สิ่ง ที่เป็นไปเองโดยมิได้ปรุงแต่ง

สัมผัส คือ การถูกต้องที่ให้เกิดความรู้สึกโดยผ่านการรับรู้ ทางตา หู จมูก ปาก กาย

การรับรู้ คือ การที่อวัยวะสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมแล้วสามารถแปลความหมายของการสัมผัสได้ซึ่งการแปลความหมายนี้จำเป็นจะต้องอาศัยประสบการณ์เดิม ที่มีมาก่อน

แรงบันดาลใจ คือ สิ่งที่กระตุ้นให้เราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง                                                                            

จินตนาการ ( Imagination ) คือ การสร้างภาพขึ้นในจิตใจ จินตนาการเกิดจากการสั่งสมจาก การรับรู้ทั้งมวล                                                                                                                                                     

โครงสร้างเคลื่อนไหว (mobile) คือ เป็นงานประติมากรรมที่มีโครงสร้างบอบบางจัดสมดุลด้วยเส้นลวดแข็งบางๆที่มีวัตถุรูปร่าง รูปทรงต่าง ๆที่ออกแบบเชื่อมติดกับเส้นลวด เป็นเครื่องแขวนที่เคลื่อนไหวได้ด้วยกระแสลมเพียงเบาๆ                                                                                                                                        

งานสื่อผสม (mixed media) คือ เป็นงานออกแบบทางทัศนศิลป์ที่ประกอบด้วยหลายสื่อโดยใช้วัสดุหลาย ๆ แบบ เช่น กระดาษ ไม้ โลหะ สร้างความผสมกลมกลืนด้วยการสร้างสรรค์                                  

จังหวะ (rhythm) คือ เป็นความสัมพันธ์ของทัศนธาตุ เช่น เส้น สี รูปร่าง รูปทรง น้ำหนักในลักษณะของการซ้ำกัน สลับไปมา หรือลักษณะลื่นไหล เคลื่อนไหวไม่ขาดระยะจังหวะที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันจะช่วยเน้นให้เกิดความเด่นหรือทางดนตรี ก็คือ การซ้ำกันของเสียงในช่วงเท่ากันหรือแตกต่างกันจังหวะให้ความรู้สึกหรือความพอใจทางสุนทรียภาพในงานศิลปะ                                                                                           

ทัศนธาตุ (visual  elements) คือ สิ่งที่เป็นปัจจัยของการมองเห็นเป็นส่วนต่าง ๆ  ที่ประกอบกันเป็นภาพ  ได้แก่  เส้น  น้ำหนัก  ที่ว่าง  รูปร่าง   รูปทรง  สี  และลักษณะพื้นผิว                                              

ทัศนียภาพ (perspective) คือ วิธีเขียนภาพของวัตถุให้มองเห็นว่ามีระยะใกล้ไกล                                  

ทัศนศิลป์ (visual  art) คือ ศิลปะที่รับรู้ได้ด้วยการเห็นได้แก่จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และงานสร้างสรรค์อื่นๆที่รับรู้ด้วยการเห็น                                                                                                            

ภาพปะติด (collage) คือ เป็นภาพที่ทำขึ้นด้วยการใช้วัสดุต่างๆเช่น กระดาษ ผ้า เศษวัสดุธรรมชาติ ฯลฯปะติดลงบนแผ่นภาพด้วยกาวหรือแป้งเปียก                                                                                                   

วงจรสีธรรมชาติ (color circle) คือ วงกลมซึ่งจัดระบบสีในแสงสีรุ้งที่เรียงกันอยู่ในธรรมชาติ สีวรรณะอุ่น จะอยู่ในซีกที่มีสีแดงและเหลือง ส่วนสีวรรณะเย็นอยู่ในซีกที่มีสีเขียว และสีม่วง สีคู่ตรงข้ามกันจะอยู่ตรงกันข้ามในวงสี                                                                                                                                         

วรรณะสี (tone) คือ ลักษณะของสีที่แบ่งตามความรู้สึกอุ่นหรือเย็นเช่นสีแดง อยู่ในวรรณะร้อน (warm tone) สีเขียวอยู่ในวรรณะเย็น (cool tone)สีคู่ตรงข้าม (complementary colors) สีที่อยู่ตรงกันข้ามกันในวงสีธรรมชาติเป็นคู่สีกัน  คือ สีคู่ที่ตัดกันหรือต่างจากกันมากที่สุด  เช่น  สีแดงกับสีเขียว สีเหลืองกับสีม่วง   สีน้ำเงินกับสีส้ม                                                                                                                     

องค์ประกอบศิลป์ (composition  of  art) คือ วิชาหรือทฤษฎีที่เกี่ยวกับการสร้างรูปทรงในงานทัศนศิลป์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s