ใบงานหน่วยที่ 1

google                                  youtube                                พสว                               สพม.11

ใบงานที่ 1

คำสั่ง : จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

1.สี  คือ ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.การใช้สีใน อียิปต์โบราณ มีลักษณะเช่นไร จงสรุปโดยย่อ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.ผลงานในสมัยกรีกโบราณที่เห็นชัดเจน คือ………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.โรมันโบราณ การวาดภาพมักใช้เทคนิค ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5.การสร้างภาพในคริสเตียนยุคแรก มีจุดมุ่งหมายเพื่อ ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6.จิตรกรรมไทยแบ่งออกได้…….ประเภท คือ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

7.การเขียนภาพที่เรียกว่า”เบญจรงค์’มีการใช้สีทั้งหมด…….สี ได้แก่สี

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

8.การวาดภาพที่ใช้ หลาย ๆ สี เรียกว่า

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

9.แม่สีของแสงมี…….สี ได้แก่สี

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

10.วรรณะของสีมี………วรรณะ ได้แก่

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s