ใบงานหน่วยที่ 2

google                               youtube                                 พสว                                   สพม.11

ใบงานที่ 2

คำสั่ง : จงเติมคำในช่องว่างต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

คำ

                              ความหมาย

1…………………………………………. ผลงานสร้างสรรค์ของมนุษย์ในทุกด้าน  ทั้งการกระทำ  การพูด  การเขียน

และเกิดผลในทางสร้างสรรค์ที่ดีงาม  เหมาะสมกับกาลเทศะ   มนุษย์ทุกคน

มีความสามารถทางด้านศิลปะอยู่ในตัวเองและต้องเกี่ยวข้องกับการนำศิลปะ

ไปใช้กับชีวิตประจำวันตลอดเวลา

2.ธรรมชาติ …………………………………………………………………………….

 

3.การรับรู้ ……………………………………………………………………………..

 

4…………………………………………. สิ่งที่กระตุ้นให้เราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

 

5.จินตนาการ …………………………………………………………………………..

 

6………………………………………….. เป็นงานประติมากรรมที่มีโครงสร้างบอบบางจัดสมดุลด้วยเส้นลวดแข็งบางๆ

ที่มีวัตถุรูปร่าง รูปทรงต่าง ๆที่ออกแบบเชื่อมติดกับเส้นลวด เป็นเครื่องแขวน

ที่เคลื่อนไหวได้ด้วยกระแสลมเพียงเบา ๆ

7………………………………………….. เป็นความสัมพันธ์ของทัศนธาตุ เช่น เส้น สี รูปร่าง รูปทรง น้ำหนักในลักษณะ

ของการซ้ำกัน สลับไปมาหรือลักษณะลื่นไหล เคลื่อนไหวไม่ขาดระยะจังหวะ

ที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันจะช่วยเน้นให้เกิดความเด่นหรือทางดนตรี ก็คือการ

ซ้ำกันของเสียงในช่วงเท่ากันหรือแตกต่างกันจังหวะให้ความรู้สึกหรือความพอใจ

ทางสุนทรียภาพในงานศิลปะ

8.ทัศนียภาพ …………………………………………………………………………………..

 

9…………………………………………. สีที่อยู่ตรงกันข้ามกันในวงสีธรรมชาติเป็นคู่สีกัน  คือ สีคู่ที่ตัดกันหรือต่างจาก

กันมากที่สุด  เช่น  สีแดงกับสีเขียว สีเหลืองกับสีม่วง   สีน้ำเงินกับสีส้ม

10.องค์ประกอบศิลป์ ……………………………………………………………………………….

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s